มูลนิธิส่งเสริมชุมชน

มูลนิธิส่งเสริมชุมชน (CPF) เป็นมูลนิธิเอกชนไทยที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ให้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์การสาธารณกุศล โดยเริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2562 โดยคณะกรรมการผู้ก่อตั้งประกอบด้วยนักธุรกิจและนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถและสนใจอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับชุมชนและสังคมไทย

ทางมูลนิธิได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพที่กำลังเป็นอีกปัญหากับสังคมไทยในขณะนี้ ทั้งโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดัน โรคมะเร็ง และโรคซึมเศร้า ที่กำลังเกิดปัญหาขึ้นกับคนไทย และมีแนวโน้มจะมีเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ ทางมูลนิธิจึงอยากที่จะมีส่วนร่วม ในการให้ความช่วยเหลือปัญหาเหล่านี้ ให้ลดลงจากสังคมไทย ให้ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งนี้ พร้อมกับการได้รับคำแนะนำ ให้ความรู้ที่ถูกต้อง โดยนักโภชนาการอาหาร และนักจิตวิทยา เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนการใช้วิถีชีวิต ให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขไม่ให้ปัญหาเรื่องสุขภาพเหล่านี้เกิดขึ้นกับสังคมไทย เพราะปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งหน้าที่การงาน รายได้ และคนรอบข้าง หากรู้วิธีป้องกัน ปัญหาด้านสุขภาพที่ถูกต้อง คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นตามมา

ในระยะเตรียมการก่อตั้งมูลนิธิในปี 2562 ทางมูลนิธิได้ทำการสำรวจปัญหาสุขภาพต่างๆ ในสังคมไทย พบว่า สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นนั้นมาจากการใช้หลักพื้นฐานด้านสุขภาพไม่ถูกต้อง มี3ด้านที่สำคัญ

  • ด้านโภชนาการอาหาร
  • ด้านการออกกำลังกาย
  • ด้านการพักผ่อน

มูลนิธิส่งเสริมชุมชน พร้อมที่จะส่งเสริมให้สังคมเห็นความสำคัญในหลักการทั้งสามด้าน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงลดภาวะการเกิดโรคภัยต่างๆ ด้วยการปฏิบัติต่อตนเองได้ถูกต้อง

CPF-Hand-book-1
CPF-Hand-book-2
CPF-Hand-book-3
CPF-Hand-book-4
CPF-Hand-book-5
CPF-Hand-book-6
CPF-Hand-book-7
CPF-Hand-book-8
CPF-Hand-book-9
previous arrow
next arrow