คณะกรรมการมูลนิธิ

นาย ธนดุล แลม
ประธานกรรมการ


นาย กิตติภูมิ ภูมิ แลม
รองประธาน และเลขานุการ 


นางสาว วริศรา พอล์ลีน แลม
กรรมการ และเหรัญญิก