วัตถุประสงค์ของ CPF

เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับสุขให้กับสังคมไทยและคนที่กำลังประสบปัญหาด้านโรคต่างๆ เช่นโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด และโรคซึมเศร้า ที่กำลังมีเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ พร้อมกับให้คำแนะนำ ที่ถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต ให้เห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพ ทั้งเรื่องการกิน การออกกำลังกาย และการพักผ่อน พร้อมกับแนะนำการสร้างวินัยให้บุคคลเหล่านั้นให้ได้เห็นถึงความสำคัญ และเข้าใจในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่ถูกต้องตรงจุด เพื่อลดภาวการณ์เสี่ยงต่อโรคต่างๆ ที่กระทบกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ เมื่อผู้ที่ได้รับคำแนะนำแล้ว มีสุขภาพร่างกายที่ดี ก็จะส่งผลให้จิตใจเข้มแข็งขึ้น  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เสียเวลา ไม่เสียโอกาส กับอาการเจ็บป่วย การใช้ชีวิตราบรื่นขึ้น สังคมไทยก็จะมีบุคลากรที่มีคุรภาพมากขึ้น