Healthy Body Healthy Mind

ที่มา และความสำคัญของโครงการ

จากที่ทีมงานของทางโครงการได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคลทั่วไปพบว่า มักมีปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นนั้น โดยมาจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้องและขาดความเข้าใจในการปฏิบัติที่ดีด้านสุขภาพ มูลนิธิส่งเสริมชุมชนจึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเพื่อที่จะไปพัฒนาศักยภาพพื้นฐานให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตที่ดี โดยการได้รับคำแนะนำแนวทางต่างๆ ในการดูแลสุขภาพ เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเข้าใจการปฏิบัติตนเองถึงปัจจัยพื้นฐานทั้ง3ด้านในการใช้ชีวิตได้ถูกต้อง เริ่มตั้งแต่เรื่องของด้านโภชนาการอาหาร ด้านการออกกำลังกาย และด้านการพักผ่อน เป็นต้น
ทั้ง 3 ด้านนี้ ล้วนเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ทางมูลนิธิจึงต้องการที่จะให้ทุกคนมีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ

เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับสุขให้กับคนที่กำลังประสบปัญหาด้านโรคต่างๆ เช่นโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด และโรคซึมเศร้า ที่กำลังมีเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ พร้อมกับให้คำแนะนำ ที่ถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต ทั้งเรื่องการกิน การออกกำลังกาย และการพักผ่อน พร้อมกับแนะนำการสร้างวินัยให้บุคคลเหล่านั้นให้ได้เห็นถึงความสำคัญ และเข้าใจในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่ถูกต้องตรงจุด เพื่อลดภาวะการเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่มาจากการบริโภค เมื่อผู้ที่ได้รับคำแนะนำแล้วมีสุขภาพร่างกายที่ดี ก็จะส่งผลให้จิตใจเข้มแข็งขั้น ต่อเนื่องถึงการใช้ชีวิตประจำวันที่มีสุขภาพที่ดีทำให้การทำงาน การใช้ชีวิตมีศักยภาพมากขึ้น ไม่เสียเวลา ไม่เสียโอกาศ ในการใช้ชีวิตกับอาการเจ็บป่วย หากรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง มูลนิธิอยากเห็นคนไทยใส่ใจในสุขภาพ เพื่อศักยภาพในชีวิตที่ดี
โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพฟรี แก่ประชาชนทั่วไป การให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน โดยมูลนิธิส่งเสริมชุมชน มีทั้งทีมนักโภชนาการทางด้านอาหาร และนักจิตวิทยาที่จะคอยให้คำปรึกษาโดยตรง เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและอาการของโรคซึมเศร้าที่กำลังเกิดขึ้นกับหลายบุคคลในขณะนี้ ซึ่งองค์กรอนามัยโลก (WHO) มีสถิติว่า มีประชากรทั่วโลกเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่า 300 ล้านคน และประเทศไทยก็ติดอันดับต้นๆของโลก ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงถึง 6 คน ต่อประชากร 1 แสนคน และจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต พบว่าในแต่ละปีจะมีคนพยายามฆ่าตัวตายปีละ 53,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน โดยจะมีคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่ที่ประมาณ 4,000 คน ในปี 2561 อัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 6.11 เพิ่มขึ้นจาก ในปี 2560 ที่มีอัตรา 6.03 โดยเพศชายมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าเพศหญิงมากกว่า 4 เท่า ช่วงอายุที่มีจำนวนการฆ่าตัวตายสูงสุดของ เพศชายอยู่ที่ 35-39 ปี ส่วนเพศหญิงจำนวนการฆ่าตัวตายสูงสุดอยู่ที่ช่วงอายุ 50-54 ปี

สำหรับอาการของโรคซึมเศร้ามีอาการเริ่มต้นดังนี้  คือ 

• อารมณ์ไม่สนุกสนาน  ไม่ร่าเริง  ไม่มีความสุข  เบื่อ  ท้อแท้   เครียด  หงุดหงิด  และเศร้า
• หมดความสนใจในสิ่งต่างๆ  เบื่อสิ่งที่เคยทำแล้วสนุกมีความสุข  ไม่อยากทำอะไร  ไม่อยากเจอใคร
• เบื่ออาหาร  น้ำหนักลดลงมาก  (หรือบางคนกินมากเพื่อให้หายเครียด น้ำหนักเพิ่มขึ้น)
• นอนไม่หลับ  หลับๆตื่นๆ  หรือตื่นเร็วกว่าเดิม 2-3 ชั่วโมงแล้วนอนต่อไปไม่ได้ (แต่บางคนนอนมากขึ้นเนื่องจากไม่อยากทำอะไร แต่ก็นอนไม่หลับ)
• เหนื่อยหน่าย  อ่อนเพลีย  ไม่มีแรง  ไม่อยากทำอะไร
• ความคิดช้า  การเคลื่อนไหวช้า
• สมาธิความจำเสีย  ตั้งใจทำงานไม่ได้  ลังเลตัดสินใจลำบาก
• คิดว่าตัวเองไร้ค่า  ทำผิด  ทำไม่ดี  คิดต่อตัวเองไม่ดี
• อยากตายและฆ่าตัวตาย

มูลนิธิส่งเสริมชุมชน จึงเห็นถึงความสำคัญในการที่จะหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหานี้ และต้องการแก้ไขให้ได้อย่างตรงจุด เพื่อให้บุคคลเหล่านั้น สามารถกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นได้

การดำเนินการ

มูลนิธิส่งเสริมชุมชน มีวิธีดำเนินการโดยการจัดสัมมนาอบรมให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับเยาวชนหรือบุคคลทั่วไปฟรี โดยมีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญจิตอาสา และทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะจะคอยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เพื่อช่วยแนะนำให้ทุกคนได้นำไปแก้ไขเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของบุคคลเหล่านั้นให้กลับมาดีขึ้น พร้อมทั้งการสอดแทรกความรู้ทางด้านโภชนาการอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อนที่เพียงพอ เพื่อปรับทัศนคติ ในการดำรงชีวิต ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายในร่างกายสู่ภายนอกที่ยั่งยืน หากปัญหาของบุคคลเหล่านั้นสามารถลดภาวะความตึงเครียดลงได้ เราก็จะสามารถลดอัตราการเป็นภาวะโรคซึมเศร้าที่จะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่แค่คนที่ตกอยู่ในสภาวะนี้เท่านั้นที่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ แต่ผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิดที่ต้องการจะช่วยเหลือเพื่อปรับเปลี่ยนให้คนใกล้ชิดที่เราเห็นว่าเข้าข่ายนี้ ก็สามารถโทรเข้ามารับฟังการบรรยายได้เช่นกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับในโครงการนี

ให้กำลังใจกับบุคคลที่กำลังมีสภาวะจิตใจที่ย่ำแย่ ที่เกิดจากความเครียดสะสม ให้เกิดการผ่อนคลายและได้เห็นถึงคุณค่าในตัวเอง รักสุขภาพตัวเอง และเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพให้ดีขึ้น ลดอัตราการการเจ็บป่วยและการเกิดภาวะโรคซึมเศร้า โดยการแก้ไขจากต้นเหตุที่แท้จริง บำบัดจากต้นเหตุหรือสาเหตุของสภาวะสุขภาพนี้ให้เหมาะสม และสามารถหาทางออกได้ด้วยตัวเอง เพื่อตัวเองและคนรอบข้าง เพื่อแก้ไขให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ให้เข้าใจถึงหลักการดำเนินชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องของ โภชนาการอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อนที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เหล่านี้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน